Vietnamese

English

 

 
TRANG CHỦ THÔNG TIN TÀI CHÍNH LIÊN HỆ  
 
   
 

 
Giới thiệu
LỊCH SỬ
SỨ MỆNH
TẦM NHÌN
CÁC GIÁ TRỊ
ĐIỀU LỆ CTY
Đơn vị thành viên
CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
CHI NHÁNH XUẤT NHẬP KHẨU
CÁC ĐƠN VỊ NÔNG NGHIỆP
NHÀ MÁY CHÈ 19/5
NHÀ MÁY THÀNH PHẨM CHÈ
Đầu tư tài chính
CTY CP CHÈ MINH RỒNG
CTY CP CHÈ-CAFE DI LINH
CTY CP CHÈ CẦU ĐẤT - ĐÀ LẠT
CHÈ ĐEN
CHÈ ĐEN OTD
CHÈ ĐEN CTC
CHÈ XANH
CHÈ OOLONG
CHÈ XANH RỜI
BẢNG GIÁ TỔNG HỢP
CHÈ RỜI
TRÀ GÓI
SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
Chè đen OTD OPA
Chè đen CTC PF
Chè xanh SP
 
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Online:

3

   Số Người Online :

4499

 

  GIỚI THIỆU

ĐIỀU LỆ CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

************
ĐIỀU LỆ


CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ LÂM ĐỒNG

(LADOTEA)

Tháng 7 năm 2007

PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng (dưới đây gọi là Công ty). Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với Luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được thông qua bằng nghị quyết hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty tổ chức chính thức vào ngày 10 tháng 07 năm 2007.CHƯƠNG I

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Định nghĩa

1) Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như được quy định dưới đây:

1.1) “Hội đồng” có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty.

1.2) “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.

1.3) “Vốn điều lệ” có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.

1.4) “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

1.5) “Ngày thành lập” có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.6) “Pháp luật” là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 12 tháng 11 năm 1996.

1.7) “Những người liên quan” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong Điều 4 .17 của Luật doanh nghiệp.

1.8) “Cổ đông” có nghĩa là mọi thể nhân hay pháp nhân được ghi tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phần.

1.9) “Thời hạn” có nghĩa là thời hạn ban đầu của Công ty như được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và mọi thời gian gia hạn được thông qua bằng một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được Hội đồng quản trị chấp thuận.

1.10)“Việt Nam” có nghĩa là Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2) Trong Điều lệ này, bất kỳ một tham chiếu nào tới bất kỳ một điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của chúng.

3) Các tiêu đề được đưa vào chỉ để tiện theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của Điều lệ này.

4) Các từ hoặc thuật ngữ nào được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

Download bảng điều lệ công ty
BẢNG GIÁ

Bảng giá
TIN TỨC & SỰ KIỆN
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ LÂM ĐỒNG
Địa chỉ : 1 Quang Trung, Thành Phố  Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tel : 84. 63. 3717799 - 3862183 – 3864095
Fax : 84. 63. 3863780
website : www.ladotea.com.vn
Email : sales@ladotea.com.vn

Copyright (c) 2008 Lam dong tea JSC., Designed by V.T.T Software Co.,Ltd