+ Uy tín: Tạo sự tin tưởng, gắn kết với khách hàng, đối tác và tạo niềm tin đối với cộng đồng;
+ Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch;
+ Chuyên nghiệp: Chuẩn hóa trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
+ Chia sẻ hợp tác: Cùng chia sẻ thành công, hợp tác cùng phát triển với nhà cung cấp, đối tác và xã hội;
+ Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp và mọi chuẩn mực xã hội.