LADOTEA – DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CỦA NGÀNH CHÈ (2014-2017)

Công ty cổ phần chè Lâm Đồng vinh dự được chứng nhận là Doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngành chè (2014-2017).