Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Văn phòng công ty:

– Ban Tổng Giám đốc
– Phòng Kế toán tài chính
– Phòng Kinh tế
– Phòng Nông nghiệp
– Phòng Quản lý chất lượng

Đơn vị trực thuộc:

– Nhà máy chè 19/5: sản xuất chè các loại bao gồm chè đen, chè xanh.
– Nhà máy hoàn thành phẩm: tinh chế, đóng gói hoàn thiện sản phẩm để cung cấp ra thị trường.
– Chi nhánh HCM: Kinh doanh chè, thực hiện công tác logistic xuất nhập khẩu.
– Nông trường Nam Linh: trồng chè và cà phê.